Oryginalne części Subaru Impreza, Subaru Forester, Subaru Legacy, Subaru Outback, Subaru WRX STI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO GC8.PL

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.

§ 1

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Piotr Korzeniewski prowadzący działalność gospodarczą pod GC8.PL PIOTR KORZENIEWSKI wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Makowa 10, 66-008 Świdnica i adres do doręczeń: ul. Wiejska 2, 66-010 Nowogród Bobrzański , NIP 929-169-94-22 , REGON 080997212 , adres poczty elektronicznej: sklep@gc8.pl - zwanej dalej „Administratorem”. Administrator jest jednocześnie Sprzedawcą Sklepu Internetowego.

 2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 2

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

 1. Cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym. W szczególności jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

 2. Wskazuje się następujące Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

 1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto),

 2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

5. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:

 1. imię i nazwisko;

 2. adres poczty elektronicznej;

 3. telefon kontaktowy

 4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj),

 5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

 6. w wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

6. Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

§ 3

COOKIES

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer (…) i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego na dysku twardym komputera, laptopa lub innego urządzenia elektronicznego, z który jest wykorzystywany do obsługi strony Sklepu Internetowego.

 2. Sklep Internetowy może wykorzystywać pliki Cookies w następujących celach:

 1. w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową do jego indywidualnych potrzeb,

 2. podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w celu: identyfikacji Klienta jako zalogowanego w Sklepie Internetowym i pokazywania, że jest zalogowany; zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia, zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego,

 3. w celu tworzenia anonimowych statystyk na potrzeby ustalenia w jaki sposób użytkownik korzysta z stron internetowych co umożliwia poprawianie ich struktury, z wyłączeniem identyfikacji Użytkownika.

 1. Użytkownik decyduje czy chce aby pliki Cookies były zapisywane na jego komputerze. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania ( przeglądarki internetowej).

 2. Ograniczenia w stosowaniu plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej serwisu. W szczególności czasowe ograniczenie lub wyłączenie możliwości zapisywania plików Cookies może uniemożliwić przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia.

 3. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

 4. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

§ 4

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

 3. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest uprzednia zgoda Klienta lub

§ 5

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora. W szczególności Klientowi przysługuje prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

 4. W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy lub Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do:

1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub

2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

 1. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

 2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

 1. Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

2) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

×